Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt w Siemiatyczach, zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Siemiatycze.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Pełnienie funkcji we władzach Stowarzyszenia nie jest płatne.

§ 4

 1. Odznaką organizacyjną Stowarzyszenia jest emblemat z napisem: Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt w Siemiatyczach.
 2. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 17-300 Siemiatycze ul. Bartosza Głowackiego 70 Konto BS w Siemiatyczach 83 8092 0001 0004 7438 2000 0010

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

§ 6

Stowarzyszenie działa zgodnie z Konstytucją i ustalonym porządkiem prawnym RP.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 7

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką;
 2. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt;
 3. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt;
 4. Krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 9

Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje w szczególności:

 1. Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy;
 2. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt;
 3. Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych;
 4. Prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt między innymi poprzez propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji zwierząt oraz przeciwdziałanie w niekoncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt niegospodarczych;
 5. Podejmowanie działań profilaktycznych, prowadzenie działalności edukacyjnej, propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska. Popieranie prac naukowo-badawczych, których celem jest ochrona i opieka na zwierzętami;
 6. Współpracę z instytucjami oświatowo – wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt;
 7. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi;
 8. Prowadzenie akcji adopcyjnych bezdomnych zwierząt;
 9. Organizację wolontariatu w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Działalność związaną z opieką nad zwierzętami w zakresie wyżywienia, pielęgnowania , strzyżenia , pilnowania i tresury. Wyłapywanie bezpańskich zwierząt.
 11. Tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej.
 12. Opieka zdrowotna dla zwierząt oraz organizowanie i prowadzenie działalności weterynaryjnej.
 13. Propagowanie i organizowanie szkoleń dla inspektorów etatowych i społecznych Stowarzyszenia.
 14. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych celem promocji idei ochrony zwierząt i humanitarnego ich traktowania oraz promocji idei ochrony środowiska;
 15. Podejmowanie działań innych niż wymienione w pkt. 1-14, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska.

§ 10

Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje w szczególności:

 1. Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy;
 2. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt;
 3. Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych;
 4. Prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt między innymi poprzez propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji zwierząt oraz przeciwdziałanie w niekoncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt niegospodarczych;
 5. Podejmowanie działań profilaktycznych, prowadzenie działalności edukacyjnej, propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska. Popieranie prac naukowo-badawczych, których celem jest ochrona i opieka na zwierzętami;
 6. Współpracę z instytucjami oświatowo – wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt;
 7. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi;
 8. Prowadzenie akcji adopcyjnych bezdomnych zwierząt;
 9. Organizację wolontariatu w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Działalność związaną z opieką nad zwierzętami w zakresie wyżywienia, pielęgnowania , strzyżenia , pilnowania i tresury. Wyłapywanie bezpańskich zwierząt.
 11. Tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej.
 12. Opieka zdrowotna dla zwierząt oraz organizowanie i prowadzenie działalności weterynaryjnej.
 13. Propagowanie i organizowanie szkoleń dla inspektorów etatowych i społecznych Stowarzyszenia.
 14. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych celem promocji idei ochrony zwierząt i humanitarnego ich traktowania oraz promocji idei ochrony środowiska;
 15. Podejmowanie działań innych niż wymienione w pkt. 1-14, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska.

 

Rozdział III
Członkowie – ich prawa i obowiązki
§ 11

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych;
 2. Członków wspierających;
 3. Członków honorowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, bez względu na narodowość, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez uchwałę Zarządu.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 2. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia;
 3. Uczestniczenia w zebraniach, wykładach i imprezach Stowarzyszenia;
 4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 5. Noszenia znaczków i emblematów Stowarzyszenia.

§ 15

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. Regularnego opłacania składek.

§ 16

Członek wspierający ma te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17

Członek honorowy ma te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni. Jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 18

Członkostwo Stowarzyszenia wygasa na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego-osoby prawnej;
 3. Skreślenia z ewidencji członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy;
 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

§ 21

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 22

 1. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest raz na rok
 2. Termin i miejsce Walnego Zebrania zwyczajnego ustala Zarząd i podaje do wiadomości członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.
 4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 5. Głosowanie jest tajne lub jawne, jeśli zażąda tego co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania,

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
 2. Uchwalanie statutu i jego zmian;
 3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 5. Udzielanie absolutorium odchodzącemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 8. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 25

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków, w tym z: prezesa, wiceprezesa oraz członka Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

§ 26

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania;
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 4. Ustalanie budżetu i preliminarzy;
 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
 7. Powoływanie komisji i zespołów oraz określanie ich regulaminów i programów działania;
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania;
 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
 11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
 12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
 13. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 14. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli i nadzoru nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z: przewodniczącego i sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 28

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 2. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 3. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia;
 4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 30

W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.

§ 32

Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z:

 1. Składek członkowskich;
 2. Dotacji i subwencji;
 3. Darowizn, zapisów i spadków oraz z ofiarności publicznej.
 4. Odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 33

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa, składania innych oświadczeń woli w tym w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

§ 34

 1. Zabrania się:
  Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 35

Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie (zwyczajne lub nadzwyczajne) zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 36

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 37

Rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawa ta została umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania należy załączyć projekt stosownej uchwały.

§ 38

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
Tekst Statutu został przyjęty uchwałą nr 12/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 31.08.2015 r.